ေၾကညာခ်က္

 တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားသုိ႔ အသိေပး ေၾကညာခ်က္

http://www.scribd.com/doc/57894603/Letter-to-All

 ———————————————————————————————–

မ်ဳိးခ်စ္ ရခုိင္ႏွင့္ ကရင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာမႈအေပၚ ေၾကညာထုတ္ျပန္ခ်က္

————————————————————————————————–

Political Prisoners are among 14,600 released

—————————————————————————————————

———————————————————————————————

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: