ယူအန္ကို အန္ခ်င္တယ္

“ယူအန္ကို အန္ခ်င္တယ္” (ကာတြန္း မစၥတာသခင္ – မိုးမခ၀က္ဘ္ဆိုက္)

Posted on March 23, 2011, in ကာတြန္း. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: