ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား

ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ – ျပန္ၾကားေရးဌာန
မတ္လ ၃၁ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမင္းႀကီးရုံးမွ ဒုကၡသည္မ်ားအားလုံးအတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားမွ စတင္၍ ဒုကၡသည္မ်ား လက္ထဲသုိ႔ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကုိ အခမဲ့  ျပန္လည္  ျဖန္႔ခ်ီေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

၄င္းတုိ႔မွာ –

(၁) ေစတနာျဖင့္ မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္သြား/ပုိ႔ျခင္း

ေနာင္အနာဂတ္ ကာလတြင္ မိမိ တုိင္းျပည္၏ အေျခအေန ေျပာင္းလဲ တုိးတက္လာပါက သင့္တြင္ ေနရပ္ဌာေနသုိ႔ ျပန္ရန္ ဆႏၵရွိရမည္။

(၂) တစ္ရပ္တစ္ရြာ၌ စုစည္းျခင္း

မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ ခုိလွဳံေနေသာ တုိင္းျပည္၌ ရပ္တည္ႏုိင္ပါက တရားဝင္ အခြင့္အေရး တည္ၿမဲေန မည္ကုိ ဆုိလုိသည္။ မေလးရွား အစိုးရႏွင့္ မဟာမင္းႀကီးရုံးမွ ယာယီအားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရရွိရန္ ရွာၾကံေနပါသည္။

(၃) တတိယႏုိင္ငံသုိ႔ လုံၿခဳံစြာ ေနရာခ်ထားေရ

တရားဝင္ တျခားႏုိင္ငံသုိ႔ ေနရာခ်ထာျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားရာတြင္ ခ်ထားေပးမည့္ႏုိင္ငံမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဦးေရအလုိက္ ေပးကမ္းမႈအေပၚ  ေျဖ ရွင္း ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

UNHCR မွ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္တင္းျခင္း

 • ဒုကၡသည္ဟု သင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးမွသာ ဒုကၡသည္ ကဒ္ျပားကုိ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
 • အစုိးရ ေဆးရုံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ကဒ္ျပား ရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္းမွသာ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားကုိ ၅ဝ% ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈ။
 • ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရမႈမ်ားအတြက္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း။
 • အကယ္၍ သင္ ဖမ္းဆီးခံရပါက (သုိ႔) အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာ ႀကဳံေတြ႔ပါက ရုံးသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။ ရုံးမွ သင့္ကုိ အကူအညီ ေပးလိမ့္မည္။
 • ခုိင္ခံေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ တုိ္င္ပင္ျခင္း။
 • မိသားစု ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ တုိင္ပင္ျခင္း။

ၾကာရွည္ခံ ေျဖရွင္းနည္း

 • UNHCR သည္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသူမ်ား အားလုံးအတြက္ ၾကာရွည္ခံ အေျဖရွာေျဖရွင္းေပးရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းႀကီး ျဖစ္သည္။ ၾကာရွည္ခံ ေျဖရွင္ျခင္း (၃) နည္း ရွိသည္။ ၎တုိ႔မွာ မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ မိမိ အမိႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္သြားျခင္း၊ လတ္တေလာ ေရာက္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေရာေႏွာ ေနထုိင္ေစျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံေသာ တတိယႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

မွတ္ပုံတင္ျခင္း/ဒုကၡသည္အျဖစ္ စိစစ္သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္

 • မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိသည္မွာ တုိင္းတပါးတြင္ ခုိလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ UNHCR ရုံးမွ ပထမဆုံး ေတြ႔ဆုံျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မွတ္ပုံတင္ေနစဥ္ မိမိ၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ ေပးသြင္းရမည္။ မျပည့္စုံ၊ မမွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါရွိေနပါက မိမိမွာ နစ္နာသြားဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သင္၏ ဓါတ္ပုံႏွင့္ လက္ေဗြကုိ ရယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။ မွတ္ပုံတင္ၿပီးေနာက္ သင့္အား ခုိလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာႏွင့္ ထပ္မံ လာေရာက္ၠ အစစ္ေဆးခံရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ခ်ိန္း ကဒ္ျပား/အေျဖ/ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

မွတ္သားရန္

 • ဒုကၡသည္တုိင္းတြင္ တတိယႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်ထားေပးေရး ရရွိရန္ အခြင့္အေရးမရွိပါ။ ထုိအခြင့္အေရးသည္ သီးသန္႔ အခ်ိန္ေနရာအရ ေဆာင္ရြက္ေပး ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းနည္း တစ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။
 • မိမိႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေစ၊ တေထာက္နားခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ ျဖစ္ေစ မိမိၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရေသာ တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာမ်ားကုိ မထိန္မခ်န္ UNHCR ရုံးတြင္ အသိေပးေစလိုသည္။
 • UNHCR ရုံး၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ထံမွ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားတစ္စုံတစ္ရာ ေတာင္းဆုိကာ အခြင့္အေရးယူမႈမ်ား ရွိပါက UNHCR ရုံးသုိ႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ သတင္းပို႔ေပးပါ။
 • UNHCR ရုံး၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားလုံးသည္ အခမဲ့သာ ျဖစ္သည္ကုိ အသိေပးအပ္ပါသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာမ်ားသုိ႔ စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

UNHCR Representation in Malaysia

 • 570, Jalan Bukit Petaling

P.O. Box 10185, 50706, Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel: +603-2141 1322
Fax: +603-2141 1780
Email: mlslu@unhcr.org
Website: www.unhcr.org

 • Detention Hotline

012-630 5060 (8.00 am- 11 pm)

 • General Inquiries

2141 1332 ext 455 (11.30-4 pm)

 

Posted on March 31, 2011, in သတင္းက႑. Bookmark the permalink. 1 Comment.

 1. Thanks for this kinds of get knowledge from.

  Yours sincerely,

  Aung Than

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: