ငါ ဦးေဆာင္ရာ လုိက္ခဲ့စမ္းပါ

“ငါ ဦးေဆာင္ရာ လုိက္ခဲ့စမ္းပါ” (ကာတြန္း – ကုိငယ္)

Posted on April 10, 2011, in ကာတြန္း. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: