ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ – ျပန္ၾကားေရးဌာန
ေမလ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

(ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး (မေလးရွား) မွ ျဖန္႔ေဝေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းခံရမည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လက္လွမ္း မမွီျဖစ္ေနသူမ်ား သိရွိႏုိင္ေစရန္အတြက္ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္)

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ရွည္လ်ားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လမ်ားစြာ (သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္မ်ားစြာထိတုိင္ အခ်ိန္ယူႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ အေျခခ် ေနထုိင္ျခင္းသည္ မိမိ၏ စိတ္ဆႏၵ အေလ်ာက္သာ ျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား အေနႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ျခင္းသည္ မိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္သာ ဆုံးျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သူတိုင္းအတြက္ အခမဲ့ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင့္အား လက္ခံျခင္း ခံရၿပီးအခါ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစု၏ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ အတြက္ ကတိဝန္ခံခ်က္ စာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးရလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ သင္ ေရာက္ရွိၿပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေလယာဥ္ လက္မွတ္ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ျပန္လည္ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သူ အမ်ားစု၊ သုိ႔ေသာ္ အားလုံးမဟုတ္။ သည္ UNHCR ႏွင့္ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ အင္တာဗ်ဴး ဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ UNHCR မွ သင့္အား အေမရိကန္ အစီအစဥ္အတြက္ ေပးပုိ႔လာပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ဌာန (U.S., Department of State) ကုိယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးသည့္ (Overseas Processing Entity – OPE) မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ဝင္ေရာက္ၿပီး၊ ထုိေနာက္မွ အေမရိကန္ တုိင္းျပည္တြင္း လုံျခဳံေရးဌာန (Department of Homeland Security – DHS) မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴးတုိင္းသုိ႔ မပ်က္မကြက္ လာေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ DHS သာလွ်င္ သင့္အား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ လက္ခံမည္၊ လက္မခံမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ UNHCR, OPE ႏွင့္ DHS တုိ႔မွ ေမးသည့္ ေမးခြန္းတုိင္းကုိ မွန္ကန္စြာႏွင့္ ရုိးသားစြာ ေျဖဆုိရန္မွာ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေျဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ပါက သင့္အမႈကိစၥ၏ ရလဒ္ကုိ ထိခုိက္ေစမည္။ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေတြ႔ရွိလာပါက အေမရိကန္ရွိ သင္၏ အေျခအေနကုိပါ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။ သင္ UNHCR, OPE ႏွင့္ DHS သုိ႔ တင္ျပေသာ သင္၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္၏ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ သူမ်ားႏွင့္ သင္၏ အေၾကာင္းအရာကုိ သိရန္ လုိအပ္သည့္ သူမ်ားထံသာ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ႏွင့္ မဆုိ DHS မွ သင့္အမႈကိစၥအတြက္ ခ်က္ခ်င္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သင့္၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသည့္ တုိင္းျပည္ရွိ သင္၏ အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ကြဲသြားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္း မိမိ ေနရပ္တုိင္းျပည္သုိ႔ ျပန္သြားျခင္း အစရွိသည့္ မိသားစုဝင္၏ အခ်က္အလက္မ်ား စသည္တုိ႔တြင္ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ား ရွိလွ်င္ UNHCR ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ OPE သုိ႔ အလ်င္အျမန္ အေၾကာင္းၾကားရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။

အကယ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္၏ မည္သည့္ အဆင့္တြင္မဆုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ သင္ စိတ္မဝင္စားေတာ့ပါက UNHCR သုိ႔မဟုတ္ OPE သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင့္ ရုတ္သိမ္းႏုိင္ပါသည္။

အကယ္၍ DHS မွ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ သင့္အား လက္ခံၿပီဆုိပါက (International Organization for Migration – IOM) သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကန္ သံရုံးမွ ရည္ၫႊန္းသည့္ ဆရာဝန္ တစ္ဦးထံတြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ေဆးစစ္ခ်က္ရလဒ္၊ အကယ္၍ သင့္၌ ေရာဂါေတြရွိသည္ သုိ႔မဟုတ္ အဆုတ္ေရာဂါ (Tuberculosis) ကဲ့သုိ႔ေသာ မထြက္ခြာမွီ ကုသမႈ ခံရယူရသည့္ ေရာဂါကုိ ေတြ႔ရွိပါက သင္၏ ခရီးထြက္ခြာမႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွး ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ကုသမႈမ်ား ၿပီးဆုံးေအာင္ျမင္သြားပါက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သင္၏ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း ခံရမည့္ ေနရာတြင္ သင္၌ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ကုသမႈကုိ ခံယူႏုိင္ရန္ အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေနရာခ်ထားေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ ခံယူေနစဥ္ ေမးခြန္းမ်ားအား မွန္ကန္စြာ ေျဖဆုိရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ဤအစီအစဥ္ထဲသုိ႔ သင္ မည္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ႏုိင္ခဲ့သည္ေပၚ မူတည္၍ အေမရိကန္တြင္ ေနထုိင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ သိရွိရန္ မလိုအပ္ေပ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားရွိၿပီး ထုိသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းလိုပါက လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္မႈ အေစာပုိင္းကတည္းက OPE သုိ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် အေစာဆုံး အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေပးရာတြင္ အသုံးဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာမခံခ်က္ အတိအက် မရွိေသာ္လည္း သင္၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္သည့္ ၿမဳိ႕တြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈတုိင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိျပဳရန္ႏွာ ေယာက်ၤား၊ မိန္းမ မ်ားျပားစြာ ယူျခင္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိပါ။ အေမရိကန္သုိ႔ ေရာက္ရွိစတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကုိ ဒုကၡသည္ မိသားစု တစ္ခုစီတုိင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေဆာလ်င္စြာ စီစဥ္ေပးထားသည့္ အိမ္မ်ား၊ အိမ္တြင္း ပစၥည္း တန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားသည္ အလြန္ပင္ အေျခခံက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ပစၥည္း အမ်ားစုမွာ အသုံးျပဳၿပီး သုိ႔မဟုတ္ အလြန္ေစ်းမႀကီးေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္အား ျပင္ဆင္ ေပးထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ သန္႔ရွင္း ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။

သင္ႏွင့္ သင့္အား ကူညီေပးသည့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း ေအဂ်င္စီ အတူတကြ ေရးဆြဲၾကသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း ေအဂ်င္စီႏွင့္အတူ သင္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

သင့္အား ေနရာ ခ်ထားေပးသည့္ မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆုိ သင္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးတြင္ အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏုိင္ၿပီး သင္ ပထမဦးဆုံး ရရွိသည့္ အလုပ္သည္ သင္၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ တုိင္းျပည္တြင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ အလုပ္အကုိင္ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္။

အစဦးပုိင္း ဝင္ေရာက္သည့္ အလုပ္သည္ သင္၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္မဟုတ္ဘဲ တစ္ခဏတာ အလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ပုိင္း အလုပ္လည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ ေနထုိင္မႈ စရိတ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ရရွိႏုိင္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ကြဲျပားၾကသည္။

သင္ ရရွိေသာ အေထာက္အပံ့သည္ တစ္ျခားျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ရရွိသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္ၿမဳိ႕ အမ်ားစုတြင္ အမ်ားျပည္သူသုံး ခရီးသြားလာျခင္းမ်ား ရွိသည္။ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု အေနႏွင့္ ကားမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း မရွိပါ။

အေမရိကန္ရွိ ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ တစ္ျခားေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ဒုကၡသည္တစ္ဦး အေနႏွင့္ လက္ခံျခင္းသည္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး၌ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ အေျခခ် ေနထုိင္ျခင္းသည္ သင္၏ မူရင္း တုိင္းျပည္သို႔ အခ်ိန္မေရြး ျပန္ႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကုိ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) သုိ႔ေသာ္ လည္း ထုိ႔သုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ရွိ သင့္အေျခအေနေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ လူေပါင္း သန္း ၃၀၀ ရွိေသာ လူမ်ဳိးစုံသည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးစုလုိက္ အသုိင္းအဝန္းမ်ားလည္း ရွိၿပီး အေမရိကန္ လူမ်ဳိး အမ်ားစုသည္ လူမ်ဳိးစုမ်ား ေရာေႏွာ ေနၾကေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ သင္၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အတန္းေဖာ္မ်ားသည္ မတူညီေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ကုိးကြယ္မႈမ်ား၊ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္မႈ ဓေလ့မ်ား မတူညီသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စုရုံးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေမရိကန္ အတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ တစ္ျခားေသာ သူမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ရယူႏုိင္သည္။ သင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း၊ သင္၏ ယုံၾကည္ရာကုိ ကုိးကြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ ေတြ႔ဆုံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဖမ္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ က်ေရာက္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

အေမရိကန္ အမ်ားစုသည္ မိမိကုိယ္ကုိ အားကုိးျခင္းႏွင့္ အလုပ္ကို ႀကဳိးစားျခင္းမ်ားကုိ တန္ဖုိး ထားၾကသည္။ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ အလုပ္မ်ား ႀကဳိးစားရွာေဖြၿပီး မိမိကုိယ္ကုိႏွင့္ မိမိတို႔၏ မိသားစုမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်  အေစာဆုံး ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

အစုိးရမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ တစ္ျခားေသာ အေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ မိသားစု တစ္ခုလုံးကုိ အျပည့္အဝ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ လုံေလာက္မႈ မရွိတတ္ေပ။ အဂၤလိပ္စာ သိနားလည္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရန္အတြက္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးသည္။ အဂၤလိပ္စကားကုိ သင္ မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း အလုပ္ ရွာေဖြ ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရွိေနလိမ့္မည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ အတြက္လည္း လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။

သူငယ္တန္းမွ ၁၂ တန္းအထိ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပညာေရးသည္ အခမဲ့ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ အမ်ားစုတြင္ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားသည္ မသင္မေနရ ပညာေရး ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားသည္ သူတို႔၏ ကေလးမ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား (ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္) တြင္ ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းအပ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေက်ာင္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်ာင္းလခမ်ား ေစ်းႀကီးတတ္သည္။ တကၠသုိလ္ ပညာေရးသည္ အလြန္ပင္ အဓိက က်သည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ သူတို႔၏ ေက်ာင္းလခအတြက္ အလုပ္လုပ္ ၾကသည္။ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရွာေဖြၾကသည္။ သုိ႔မဟုတ္ သူတို႔ ေက်ာင္းၿပီးသြားခ်ိန္မွ ျပန္လည္ ေပးေဆာင္ႏုိင္သည့္ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ယူၾကသည္။

အေမရိကန္တြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အစုိးရမွ ေပးေသာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈကုိ အနည္းဆုံး ရွစ္လတာ ခံစားခြင့္ ရွိသည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ေစ်းႀကီးႏုိင္ၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ လူတုိင္း (အစုိးရ မဟုတ္ဘဲ) သည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စရိတ္မ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။

က်န္းမာေရး အာမခံခ်က္ မရွိေသာ သူမ်ားသည္ အေရးေပၚ ကုသမႈကုိ ခံယူရန္ ျငင္းပယ္ ခံရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ လူအမ်ားစုသည္ သူတို႔၏ အလုပ္မ်ားမွ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းရရွိေသာ အာမခံခ်က္ အစီအစဥ္မ်ား အေပၚ မွီခုိေလ့ ရွိၾကေသာ္လည္း အေစာပုိင္း ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ရသည့္ အလုပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး အာမခံခ်က္ကုိ ေပျခင္း မရွိေပ။ ယခု လတ္တေလာ ေျပာင္းလဲ ဥပေဒျပဳလုိက္ေသာ အေမရိကန္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေရး စနစ္သည္ ႏွစ္အနည္းငယ္ ၾကာသည္အထိ အသုံးျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ၾကသည့္ ဒုကၡသည္အမ်ားစု ထုတ္ေဖာ္ ျပခ်က္အရ အေမရိကန္တြင္ ျပန္လည္ ၫွိယူရသည့္ အခက္အခဲဆုံးေသာ အရာတစ္ခုမွာ ရုိးရာမိသားစုအတြင္းရွိ မိသားစုဝင္မ်ား အခန္းက႑ ျဖစ္သည္။

မိသားစု ေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေယာက်ၤားႏွင့္ မိန္းမ ႏွစ္ဦးစလုံး အလုပ္လုပ္ကုိင္ ၾကရန္ လုိအပ္သည္။ ဥပမာမ်ားအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာကုိ သင္ယူၾကၿပီး မိဘမ်ားထက္ ပုိမုိလ်င္ျမန္စြာ အေမရိကန္ရွိ ေနထုိင္မႈဘဝကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထုိင္ၾကသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ၫွိႏႈိင္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ မိသားစုမ်ားတြင္ ဖိစီးမႈမ်ား သိသိသာသာ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဤသုိ႔ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း ေအဂ်င္စီမွ အကူအညီမ်ားကုိ ရယူရန္ လိုအပ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၃၅ ႏွစ္ အတြင္းတြင္ ဒုကၡသည္ သုံးသန္းနီးပါးမွ် အေမရိကန္သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာၾကသည္။ မည္သည့္ တုိင္းျပည္အသစ္တြင္မဆုိ အေျခခ် ေနထုိင္ျခင္းသည္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ဒုကၡသည္အမ်ားစုသည္ လူမႈအသုိင္းအဝန္း အသစ္သုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ဝင္ဆံ့ႏုိင္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ကုိယ္တုိင္ ႏွင့္ မိသားစုမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ ခဲ့ၾကသည္။

Posted on May 19, 2011, in သတင္းက႑. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. က်ေနာ့္ရဲ႔ စကားေျပာခန္းမပါတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀တၳဳေလးကို အသုံးျပဳေပးထားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
    ရခိုင္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေက်ာင္းဆရာႀကီး ဦးခိုင္ဦးေမာင္အေၾကာင္းေရးထားတာလဲ ရွိေနပါတယ္ အသုံးျပဳလိုပါက ဆက္သြယ္ပါခင္ဗ်ာ

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: