တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ လူထုမ်ားသုိ႔ အသိေပးခ်က္

ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ – ျပန္ၾကားေရးဌာန
ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

မိမိတို႔ ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (AAR) ၏ ပုံမွန္ သုံးစြဲေနေသာ ရုံးအီးေမးလ္ အေကာင့္ arakan.aar@gmail.com သည္ ယမန္ေန႔ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းမွ စ၍ မသာမသူ တခ်ဳိ႕၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ arakan.aar@gmail.com ၏  ယမန္ေန႔ ညေနပုိင္းမွစ၍ ေနာက္ေနာင္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (AAR) ၏ လုပ္ေဆာင္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ အသိေပး လုိက္ပါ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး အေနျဖင့္ ရခုိင္ ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳၿပီး ရုံးသုံး အီးေမးလ္ အေကာင့္ ျဖစ္ေသာ aarmalaysia@gmail.com ႏွင့္သာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳပါရန္ တုိက္တြန္း အပ္ပါသည္။

Posted on May 22, 2011, in သတင္းက႑, သိရွိေစရန္. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: