“တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ လူထုမ်ား သုိ႔ အသိေပး ေၾကညာခ်က္”

ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ – ျပန္ၾကားေရးဌာန
ဇြန္လ (၁၅) ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

Posted on June 15, 2011, in သတင္းက႑, သိရွိေစရန္. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: