မေလးရွားႏုိင္ငံမွ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

စုစည္းတင္ျပသူ – ဦးရည္မြန္

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူပုိင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မိမိတို႔၏ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားထဲမွ မေလးရွား တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားလိုပါက ေက်ာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ The Star ပါ သတင္းမ်ားကုိ မွီျငမ္း၍ သတင္းေဆာင္းပါး အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပး လုိက္သည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မေလရွားႏုိင္ငံတြင္းရွိ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားကုိ အဆင့္ (၆) ဆင့္ျဖင့္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ အဆင့္ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ (Tier) ဟု ေခၚ၍ ယင္းအဆင့္ တစ္ခုစီကုိ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ Tier 6 (အဆင့္ – ၆) ကုိ Outstanding ဟု လည္းေကာင္း ၊ Tier 5 (အဆင့္ – ၅) ကုိ Excellent ဟုလည္းေကာင္း ၊ Tier 4 (အဆင့္ – ၄) ကုိ Very Good ဟုလည္းေကာင္း ၊ Tier 3 (အဆင့္ – ၃) ကုိ Satisfactory ဟုလည္းေကာင္း ၊  Tier 2 , Tier 1  ကုိ  Weak ဟု၍လည္းေကာင္း အသီးသီး သတ္မွတ္သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ ေရရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပးေရးစနစ္ (ဆီတာရာ SETARA) ဌာနမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္၍ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ယင္းစစ္တမ္းအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၂) ရက္တြင္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီး ဒါတြတ္ဆရီ မုိဟာမက္ ခါလက္ေနာ္ဒင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ (၆) ဝင္ေသာ ေက်ာင္း လုံးဝ မရွိခဲ့ေခ်။ အဆင့္ (၅) မွီေသာ ေက်ာင္း (၁၈) ေက်ာင္း ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ျပည္သူပုိင္ေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ ေက်ာင္း (၁၁) ေက်ာင္း ပါဝင္သည္။ အဆင့္ (၄) ကုိ မွီေသာေက်ာင္း (၂၅) ေက်ာင္းရွိၿပီး ျပည္သူပုိင္ (၁၁) ေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ (၁၄) ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ အဆင့္ (၃) မွီေသာ ေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္းရွိၿပီး အဆင့္ (၂) ႏွင့္ အဆင့္ (၁) ေက်ာင္းမ်ား မရွိေပ။

အဆင့္ (၅) ရရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ အစုိးရမ်ားမွ ကမကထျပဳေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ လက္ခံရရွိႏုိင္ၿပီး ယင္းက ထုိေက်ာင္းမ်ားအတြက္ မက္လုံးတစ္ခု ျဖစ္လာမည္။ ၎အျပင္ အစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူ၍ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ လက္ခံရန္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္ဟု သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိမွ်သာမက (၁၉၉၆)ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၅၅၅) အရ အဆင့္ (၅) ဝင္ေသာ ပုဂၢလိကပုိင္ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအခ်ဳိ႕မွ ကင္းလြတ္ရရွိၾကမည္။ ယင္းကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားမွာ ယင္း ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ နည္းျပဆရာမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ ဆရာျဖစ္လက္မွတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ သင္ျပမႈဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ဳိးကုိ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံေနရန္ မလိုေတာ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသား နည္းျပဆရာမ်ားအတြက္ လစာ ေငြမ်ားအျပင္၊ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကးမ်ားကုိလည္း မိမိတို႔ ဆႏၵ သေဘာအေလ်ာက္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ေပသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးမူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဤ ဆီတာရာ (SETARA) ၏ စစ္တမ္းကုိ အေျခခံမူတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ သည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စီမံကိန္း (၁၀) ခု ေရးဆြဲရာ၌လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ဒါတြတ္ ဆရီနာဂ်စ္ တြန္ရာဇတ္က ျပည္သူပုိင္ တကၠသုိလ္မ်ားအတြက္ အစုိးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြကုိ ဆီတာရာ၏ မွတ္တမ္းအရ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ ေပးအပ္ရမည္ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ သည္။

မာလာကာ တကၠသုိလ္ (UM)  ၏ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ပါေမာကၡ ဒါတြတ္ ေဒါက္တာ ေဂါ့(သ္) ဂ်ပ္(စ္)မြန္ကလည္း ၎၏ ေက်ာင္းအဆင့္ (၅) ဝင္သည့္အတြက္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးမိေၾကာင္း ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ကုိ သိရွိရေၾကာင္း မိမိတို႔ (UM) ေက်ာင္း၏ လုိအပခ်က္တစ္ရပ္မွာ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရး တကၠသုိလ္ (၁၀၀) စာရင္းတြင္ စံခ်ိန္ဝင္တကၠသုိလ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြ လိုအပ္ေနသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ျပခံရျခင္းသည္ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရရွိလာေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိလည္း အထူး အေရးႀကီးလွသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဇီဝေဆးပညာ သိပၸံဘာသာရပ္ (Biomedical Sciences)၊ ရူပေဗဒႏွင့္ နာႏုိနည္းပညာေဗဒ (Nanotechnology) မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ အေကာင္းဆုံး တကၠသုိလ္ေက်ာင္းအျဖစ္ Curtin တကၠသုိလ္အား သတ္မွတ္၍ ယင္းေက်ာင္းမွ ဒု-ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအား အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဝန္ႀကီးမွ ဆုခ်ီးျမွင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ Curtin တကၠသုိလ္၏ ပင္မနယ္ေျမမွာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Perth (ပါးသ္) ၿမဳိ႕၌ တည္ရွိၿပီး မေလးရွား  ႏုိင္ငံ ဆာရာဝတ္ျပည္နယ္ မီရီၿမဳိ႕ရွိ Curtin တကၠသုိလ္မွာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ပင္မ တကၠသုိလ္၏ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်၍ ဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ားကုိ အပ္ႏွင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ားကုိ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရသည္။ ထုိ႔သုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ CPA Austrialia, Institute of Certificated Public Accounts, Engineers Australia, Institution of Chemical Engineers, UK တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဆာရာဝတ္ရွိ Curtin တကၠသုိလ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တကၠသုိလ္ ကထိကမ်ား အမႈထမ္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ယင္းတကၠသုိလ္သုိ႔ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ စုံစမ္းေမးျမန္းလို လွ်င္ www.curtin.edu.my တြင္ လိပ္စာရွာေဖြ၍ ျမန္မာဆရာမ်ားထံသုိ႔ စာေရးဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါ သည္။

Posted on June 21, 2011, in ေဆာင္းပါးက႑. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: