မေလး႐ွားဒုကၡသည္ လဲလွယ္ေရးသည္ ပိုျပင္းထန္လာ

DK–ဒုကၡသည္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားသူမွာ မေလး႐ွားအစိုးရ မဟုတ္ပဲ ၾသစေၾတးလ် ျဖစ္ေနေၾကာင္း ယခင္ မယ္လ္ကြမ္းဖေရဇာ (Malcolm Fraser) အစိုးရ၏ လူဝင္မွုၾကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့ သူ ေဂ်ာ္န္မီနာဂ်ဴး (John Menadue) မွေဝဖန္ခဲ့သည္။

ေဂ်ာ္န္မီနာဂ်ဴးမွ ဆစ္ဒနီရင္ျပင္အဖြဲ႔ (Sydney Forum) အား ယခု အပတ္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့မွုတြင္ ၄င္း၏ ဗီယက္နမ္ ဒုကၡသည္ အေရးအား ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း ေျဖ႐ွင္းခဲ့သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမွ ယခုမေလး႐ွားႏွင့္ ဒုကၡသည္လဲလွယ္ေရး အေပးအယူသည္ ေျဖ႐ွင္းရန္ နည္းလမ္း တခုျဖစ္ေၾကာင္း အေတာ္အတန္ယံုၾကည္မွု႐ွိေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဗီယက္နမ္ဒုကၡသည္မ်ား အားျပန္လည္ေနရာခ်ထားမွုတြင္ မေလး႐ွား၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မွုသည္ အလြန္အေရးပါခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းမွဆိုခဲ့သည္။

မေလး႐ွား၏ ၄င္းႏိုင္ငံတြင္း႐ွိလူမ်ားကိုကိုင္တြယ္မွုအား မိမိတို႔၏ေဝဖန္မွုတြင္ လူမ်ိဳးေရး ပါဝင္ ေနေသာ္ျငားလည္း မေလး႐ွားအေနႏွင့္ ထိုသူမ်ားအား ပိတ္ေလွာင္မွုမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းမွဆိုခဲ့ သည္။ ေဂ်ာ္န္မီနာဂ်ဴးမွ ၾသစေၾတးလ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဂ်ဴလီယာဂီးလတ္ (Julia Gillard) ႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ တိုနီအက္ေဘာ့တ္ (Tony Abbot) တို႔အား ခိုလွုံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဦးေဆာင္မွုကင္းမဲ့ေနသည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ခရစ္စမတ္ကၽြန္းေပၚ႐ွိ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ေလဘာအစိုးရမွ မ်က္ရည္ယိုဗံုးျဖင့္ျဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းမွာ ျပင္းထန္လြန္းျပီး တိုနီအက္ေဘာ့တ္ မွာမူ ပိုဆိုးကာ ပါတီႏွစ္ခုေပါင္းကာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ထိုးႏွက္ခ်က္သည္ ၄င္း၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မေလး႐ွားဒုကၡသည္လဲလွယ္ေရးသည္ ျပင္းထန္သည့္ ခိုလွုံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား အေရး ဆိုင္ရာ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမွုကို လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနေစမွုအား အဆံုးသတ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ကိုမူ ေဂ်ာ္န္မီနာ ဂ်ဴးမွဝန္ခံခဲ့သည္။ မေလး႐ွားႏိုင္ငံသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တို႔၏ ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အာမခံခ်က္မ်ားသာမ႐ွိခဲ့လွ်င္ ဗီယက္နမ္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဂ်ာ္န္မီနာဂ်ဴးမွ ဆိုခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္အနားယူခဲ့ေသာ ယခင္ လက္ေထာက္ လူဝင္မွုၾကီးၾကပ္ေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း ျဖစ္ခဲ့သူ အာဂ်ာကက္စ္ ကီနမ္မီ (Arja Keski-Nummi) မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္မူ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒထုတ္ျပန္ထိန္းသိမ္းမွုႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံ သည္ေ႐ွ႕သို႔ေရာက္ေနေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

Credit@ သူရိယသတင္းဂ်ာနယ္

Posted on July 19, 2011, in သတင္းက႑. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: