မေလးရွား တကၠသုိလ္မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကုိ အေျခခံအဆင့္နဲ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္

ကြ်မ္းက်င္မႈအတတ္ပညာတစ္ခုခုနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလုိသူ၊  အေျခခံပညာအဆင့္ ရွိ သူေတြ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဖြင့္လွစ္မယ့္ သင္တန္းကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံ Segi Colleage Sarawak ေက်ာင္းခြဲေတြမွာ တက္ေရာက္ႏုိင္တယ္လို႔ သိရတယ္။

ဖြင့္လွစ္မယ့္ သင္တန္းက Automotive Technician, Motor Vehicle  Technician နဲ႔ Printing ပုိင္ဆုိင္ရာ DTP Artist, Graphic Designer အပါအဝင္ Front Office ပုိင္းဆုိင္ရာ Front Office Assistant/Supervisor သင္တန္းေတြ အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြ ေခၚေန တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သည္သင္တန္းေတြကုိ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၄၅) ႏွစ္ၾကား   ပညာအရည္အခ်င္း ကုိးတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး သူေတြနဲ႔အထက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ခုႏွစ္တန္းေအာင္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြမွာ လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကဳံ သုံးႏွစ္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္တယ္လို႔ သိရတယ္။

လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံရွိေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ မရွိေသးသူေတြ၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္း မေအာင္ျမင္ေသးသူေတြ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ လက္မွတ္နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္လုိ သူေတြ၊ အတတ္ပညာနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလုိသူေတြနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

စာေတြ႔ သင္ယူၿပီးရင္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႔ သုံးလမွ ေျခာက္လထိ ဆင္းရမွာပါ။ သင္တန္းၿပီး ရင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ႏွစ္ခု ရရွိမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အေသးစိတ္ သိလိုပါက Jenko-Rexpo ကုမၸဏီ ၊ ဖုန္း ၀၉ ၅၀၆ ၂၈၉၁၊ ၀၉ ၄၃၀ ၂၈၇၆၀ ကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

source: modern journal

Posted on July 30, 2011, in သတင္းက႑. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: